fbpx

Фондация “Звезден старт на таланти” е регистрирана на 08.05.2003г. в Софийски градски съд по фирмено дело №4069/2003г. и е вписана в регистъра за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Още от създаването си работи изцяло в областта на детските и младежки дейности за изява на талантливи деца и младежи в областта на изкуствата, като организира и подпомага провеждането на конкурси и фестивали в страната; неформално обучение на млади музикални и танцови дарования и такива в неравностойно положение и техните публични изяви; подпомага обмена между млади дарования от България, както и от други страни на Европейския съюз; извършва благотворителна дейност, насочена към  подкрепа на младите дарования, развива доброволчеството в България.

През 2005г. получи от Държавната агенция за закрила на детето лиценз за социални услуги за деца № 0107 от 06.10.2005г. за „Мобилен детски център за рехабилитация и интеграция на деца с изявени дарби в неравностйно положение”.

Фондация „Звезден старт на таланти“ е един от ДОАЙЕНИТЕ в работата по младежки програми и проекти в България.

Фондацията реализира успешно и се прие като добра европейска практика проект по програма „Младеж” на Европейската комисия- „Изкуство без граници по пътя към изграждане на обединена Европа” за интегриране в обществото на талантливи деца в неравностойно положение /с нарушено зрение и увреден слух/.

На 01.06. 2006г. по повод 25 годишния юбилей на Националния дворец на културата в зала 1 на НДК, фондацията представи премиера на младежки денс-мюзикъл „Моят свят” на композитора Гриша Петков. Спектакълът се реализира в рамките на ХІ салон на изкуствата провеждан от Националния дворец на културата и спечели ПЪРВА награда. В него взеха участие талантливи деца и младежи в областта на музикалното и танцово изкуство и такива в неравностойно положение от гр. София и Пловдив. Спектакълът се засне и излъчи многократно по ефирни и кабелни телевизии. Бяха получени цветя и поздравителни адреси от Президентана Р България Георги Първанов, МТСП- Министър Емилия Масларова, Министерство на културата; Столична община- кмет Бойко Борисов.

През 2006-2007г. участва съвместно с Държавната агенция за младежта и спорта в организиране и провеждане откриване и закриване на Европейската младежка кампания „Всички различни- Всички равни” за 2006г. в зала 1 на НДК под патронажа на Весела Лечева-Председател на ДАМС.

Реализира проект -Музикална и танцова работилница „Звезден миг” по програма за младежки дейности 2006-2007г. на Държавната агенция за младежта и спорта;

На 12 август 2007г. с Държавната агенция за младежта и спорта и Национален център Европейски младежки програми и инициативи на хижа „Алеко” организира провеждането на Международния ден на младежта с голям концерт на открито, в който участваха младежи от гр. София, някои, от които в неравностойно положение;

За дейността си фондацията е получила множество поздравителни адреси и признание от: Президентство на РБългария; Министерство на културата; Министерство на образованието и науката; Министерство на външните работи; Министерство на труда и социалната политика; Държавна агенция за закрила на детето; Държавна агенция за младежта и спорта; Столична община.

От 2010 г. фондация „Звезден старт на таланти” е акредитирана организация с реф.№ 2011-BG-23 от Европейската комисия по програмата „Младежта в действие.

От 2014 г. фондацията е акредитирана изпращаща организация по програмата „Еразъм+“ с реф.№ 2014-1-BG01-KA110-001765.

До този момент фондацията активно изпраща младежи по Европейска доброволческа служба, младежки обмени и тренинг курсове.

През 2017г. създаде:

три дарителски фонда:

  • „ПОДКРЕПИ ТАЛАНТ“– насочен към подкрепа на талантливи деца и младежи в областите изкуство, наука и спорт.
  • „МЛАДЕЖИ ПОДКРЕПЯТ МЛАДЕЖИ“ – насочен към обмяна на знания, умения, опит и идеи, подкрепа на младежки инициативи и доброволчески кампании от социален, образователен, културен или екологичен характер.
  • „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“– онлайн платформа, в която се публикуват текстови и видео материали на журналисти от „КЛУБ НА ЖУРНАЛИСТА- АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“.
    Целта за създаването й е да популяризира младежки дейности в национален мащаб; талантливи деца и младежи; младежки постижения в областите изкуство, наука и спорт; младежи, развиващи свой бизнес; статии с младежка тематика в различни сфери.